Αδιατάρακτη θραύση σεναζιού από μπετόν με χρήση υδραυλικού ψαλιδιού σε τσάπα