Προμήθεια και διάστρωση χαλικιών σε θεμέλια οικοδομής και συμπύκνωση τους