Απομάκρυνση μπαζών με χρήση μεταφορικής ταινίας και συλλεκτήρα μπαζών