Συμπύκνωση υποστρώματος 3Α για διάστρωση ασφαλτοτάπητα